Terms and Conditions Pl

Regulamin

Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi Scootrent, jak również zasady i warunki Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu. Scootrent umożliwia zarejestrowanemu Klientowi wypożyczenie Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Klienta. Usługa krótkoterminowego najmu, miejskiej hulajnogi elektrycznej i roweru Scootrent świadczona jest przez firmę Scootrent Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach przy ul. Jana Pawła II 3, 48-100 Głubczyce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000847378, NIP: 7481589210, REGON: 386374342 Definicje Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z usługi Scootrent. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek korzystania z Systemu Scootrent, jak również Pojazdów. Umowa – Umowa Klienta z Scootrent dotycząca korzystania z Usługi Scootrent na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie Scootrent pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Usługa Scootrent – usługa świadczona na odległość, polegająca na udostępnieniu przez Scootrent Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach platformy elektronicznej, w ramach której Klienci mogą wypożyczać pojazdy a właściciele Pojazdów (Partnerzy) mogą je udostępniać do wypożyczenia przez Klientów. Scootrent – Scootrent Sp. z o.o. realizuje usługi związane z obsługą Scootrent raz jest operatorem w zakresie dostarczania Usługi Scootrent. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach przy ul. Jana Pawła II 3, 48-100 Głubczyce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000847378, NIP: 7481589210, REGON: 386374342. Dane kontaktowe: telefon: +48 500396000 ,e-mail: wroclaw@scootrent.pl Indywidualna umowa o wypożyczenie Pojazdu – umowa zawarta między Klientem a Partnerem lub Scootrent Sp. z o.o. na czas wypożyczenia Pojazdu, określająca wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu, zawierana za pośrednictwem Usługi Scootrent w ramach Systemu Scootrent. Scootrent – uruchomiony przez Scootrent system pośrednictwa w wypożyczaniu Pojazdów, w tym oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Pojazdów. Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do wypożyczenia Pojazdów, dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS. Pojazd – pojazd, który jest wyposażony w urządzenie telemetryczne i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu Scootrent. Każdy pojazd posiada swój opis w systemie i aplikacji. Zależnie od typu pojazdu mogą być stosowane różne cenniki. W systemie rozróżniane są trzy typy pojazdów: Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W. Rower w systemie Scootrent posiada na tylnym kole zamek, zabezpieczający przed nieautoryzowanym najmem, Hulajnoga – pojazd wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający poruszanie się jednej osobie. Klient – użytkownik Systemu Scootrent, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w systemie. Czas wypożyczenia – czas od momentu wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w sposób prawidłowy, opisany w Regulaminie. Obszar świadczenia usług – obszar, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot Pojazdu bez dodatkowych kosztów. Granice obszaru świadczenia usług zostały określone na stronie internetowej www.scootrent.pl oraz dostępne w aplikacji mobilnej. Cennik – cennik usług i opłat Systemu Scootrent stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Cennik dostępny na stronie internetowej www.scootrent.pl Partner – podmiot udostępniający Pojazd Klientowi za pomocą Systemu Scootrent w ramach danego Terytorium. Dane Partnera dostępne są dla Klienta na stronie www.scootrent.pl. Partnerem (zależnie od Terytorium) może być również Scootrent. Terytorium – obszar administracyjny określonego miasta lub Państwa w Regulaminie, na obszarze którego Partner dostarcza pojazdy do wynajmu w ramach Systemu Scootrent. Dane Partnerów Scootrent Stroną Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów zawieranych za pośrednictwem Systemu Scootrent na terenie Polski jest Scootrent bezpośrednio lub Scootrent działający za pośrednictwem swojego Partnera. Warunki ogólne korzystania z Scootrent Warunkami korzystania z Scootrent przez Klientów są: posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, ukończenie 18 roku życia w przypadku hulajnóg, ukończenie 13 roku życia w przypadku korzystania z rowerów, po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu do korzystania przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór upoważnienia dostępny jest pod adresem: www.scootrent.pl, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie, podpięcie karty płatniczej umożliwiającej dokonanie płatności lub doładowanie konta metodą pre-paid warunkiem korzystania jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w przypadku wyboru metody płatności pre-paid. Partner wypożycza Klientowi Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie na podstawie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu. Operator dopuszcza możliwość udostępnienia udogodnień dla użytkowników m.in.: grupowego wynajmu większej ilości pojazdów, zakupu abonamentu za pośrednictwem Aplikacji, organizowania akcji promocyjnych – szczegóły dotyczące upustów oraz terminu ważności są określone w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu bonu grafikacyjnego – należy przez to rozumieć oferowany przez Scootrent bon, który umożliwia doładowanie konta Klienta w postaci kwoty lub darmowych minut na przejazd. Jego przeznaczenie ustalane jest przez Scootrent i jest ono bezzwrotne. Środki z bonów lub minuty na przejazdy wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Odpowiedzialność / zobowiązania Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Scootrent: Scootrent nie jest zobligowane do dostarczania Aplikacji mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Wspierane urządzenia działają na systemie Android oraz iOS. Scootrent zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji mobilnej nie wpływających na warunki Umowy zawartej z Klientem. Scootrent będzie podejmować starania, aby stan techniczny Pojazdów umożliwiał właściwe z nich korzystanie, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny Pojazdów jest Partner. Scootrent – w sytuacji, gdy nie jest Partnerem nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Indywidualnej umowy z uwagi na stan techniczny Pojazdu, jego awarię, brak naładowania lub niewystarczające naładowanie baterii. Obowiązki Klienta: Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. Klient jest jedyną osobą, która może prowadzić (kierować) Pojazd. Nie może on oddawać Pojazdu do prowadzenia (kierowania) innym osobom. Obowiązek ten nie dotyczy wynajmu grupowego, opisanego w Rozdziale IV, punkt 3a. Klient zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, z zastrzeżeniem przejawów normalnego korzystania z rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa podczas korzystania z Pojazdu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient jest odpowiedzialny za Pojazd od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu Pojazdu zgodnie z Regulaminem, a także w przypadku pozostawienia go w miejscu niedozwolonym lub niezgodnym z przepisami prawa. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu, zaistniałe od chwili wypożyczenia Pojazdu do momentu jego zwrotu. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy w aplikacji za pośrednictwem Scootrent. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zakończyć przejazd i powiadomić telefonicznie Partnera lub Scootrent. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Pojazd ulegnie wypadkowi, kradzieży, zapaleniu czy uszkodzeniom (w tym spowodowanym przez zwierzęta), Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi (Straż Pożarna, Policja itp.) oraz pracownikami Scootrent (+48 500396000). Policja/Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że Pojazd uczestniczący w wypadku jest o napędzie elektrycznym. W przypadku uczestniczenia w wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do udzielania niezbędnych danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem przez ubezpieczyciela. Klient jest zobowiązany do poinformowania Partnera za pośrednictwem Scootrent na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wroclaw@scootrent.pl) o wszystkich szczegółach zdarzenia w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Zabronione jest korzystanie z Pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz wykorzystanie Pojazdu do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek bez wcześniejszej zgody Scootrent. Zabronione jest przewożenie przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze. Zabronione jest przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji. Zabronione jest wykorzystanie Pojazdu do celów niezgodnych z prawem. Zabronione jest przewożenie dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. Zabronione jest podróżowanie Pojazdem za granicę. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego. Wykorzystanie Pojazdu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Scootrent do wypowiedzenia Umowy z Klientem, a Partnera do wypowiedzenia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu. Klient ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych otrzymanych przez Klienta w związku korzystaniem przez niego z Pojazdu. Zabronione jest przewożenie wypożyczonego pojazdu wykorzystując do tego celu jakikolwiek inny pojazd. W przypadku udowodnionych szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Partner (bezpośrednio lub za pośrednictwem Scootrent) ma prawo żądać od Klienta naprawienia szkody w części albo w całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wysokość szkody uzależniona jest od konkretnego zdarzenia. Poglądową wysokość szkody, za najczęściej powstałe uszkodzenia wskazuje Cennik dostępny w serwisie www.scootrent.pl. Scootrent na prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody w wysokości realnej wartości zniszczeń, w przypadku przekroczenia wartości określonych w cenniku. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w Pojeździe. W przypadku kolizji z winy Klienta, w celu poprawnej realizacji wypłaty z polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Scootrent lub Partnera, niezbędne jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia. Rejestracja/Zawarcie umowy Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Scootrent jest rejestracja Klienta oraz pozytywna weryfikacja przez Scootrent. Pozytywna weryfikacja przez Scootrent jest warunkiem możliwości zawierania Indywidualnych umów wypożyczenia Pojazdów. Klient na dzień zawarcia umowy wypożyczenia zobowiązany jest posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Rejestracja odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania pod adresem www.scootrent.pl lub w Google Play/App Store poprzez: – uzupełnienie dostępnego tam formularza i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się w czasie rejestracji. Dane, które należy podać w trakcie rejestracji: E-mail Imię Nazwisko Numer telefonu Data urodzenia W przypadku rejestracji do korzystania z rowerów przez osoby, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły lat 18, w przypadku rejestracji wymagane jest uzupełnienie dokumentów rejestracyjnych o: skan dowodu osobistego rodzica, dokument tożsamości osoby nieletniej (dowód osobisty bądź legitymacja szkolna), upoważnienia podpisanego przez rodzica według wzoru dostępnego na stronie www.scootrent.pl W następnym kroku Użytkownik udostępnia zdjęcie dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdów w systemie Scootrent. Opcjonalnie użytkownik może podać nr NIP oraz nazwę firmy w celu wystawienia faktury. Wniesienie Opłaty aktywacyjnej za pomocą karty płatniczej wraz z możliwością zapisania jej w celu możliwości późniejszego dokonywania płatności za korzystanie z Pojazdu bez konieczności podawania pełnych danych karty płatniczej (płatność one-click) lub doładowanie konta przy pomocy formy płatności pre-paid. Niedozwolone jest przekazywanie telefonu Klienta z dostępem do Aplikacji mobilnej lub przekazanie prywatnych danych logowania (login i hasło) osobom trzecim. Warunkiem rejestracji jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Scootrent Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Systemu Scootrent. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Systemu Scootrent. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, pod adresem: www.scootrent.pl Klienci powinni informować Scootrent na piśmie lub poprzez e-mail (wroclaw@scootrent.pl) o zmianie danych (w szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku braku aktualności wprowadzanych danych konto Klienta może zostać zablokowane. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania Systemu Scootrent i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym Scootrent wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu świadczenia usługi Scootrent oraz zawarcia i realizacji Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą SMS, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych, aplikacji Scootrent i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Scootrent oraz podmiotów współpracujących, w tym w ramach Systemu Scootrent, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Scootrent, służących do zbierania przez Scootrent od Klientów Scootrent danych demograficznych i profilowych. Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Scootrent do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Scootrent. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet. Treść poszczególnych Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów jest udostępniona wyłącznie stronom Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu oraz Scootrent. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich Indywidualnych umów wypożyczenia przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych Indywidualnych umów wypożyczenia przechowywane są przez system informatyczny w Systemie Scootrent. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie dłuższy niż 6 lat, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Scootrent /Partnera/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia. Administrator danych osobowych Scootrent zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisów prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Scootrent a w przypadku przetwarzania danych w celach informacyjnych i marketingowych do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych. Wypożyczenie Wypożyczenie Pojazdu tj. zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest możliwe, gdy Klient posiada aktywne konto w Systemie Scootrent. Przez aktywny status konta rozumie się: Aktywowanie konta użytkownika na podstawie poprawnych i zweryfikowanych dokumentów dostarczonych do systemu, potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów Scootrent. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, z której środki pobierane są automatycznie. W celu wypożyczenia Pojazdu Klient uruchamia Aplikację mobilną i postępuje zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Uruchomienie/aktywowanie Pojazdu jest równoznaczne z zawarciem Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu z Partnerem. Stroną Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest ten z Partnerów, który działa w Systemie Scootrent na danym Terytorium zgodnie z Regulaminem. Przed rozpoczęciem jazdy Klient winien upewnić się, że Pojazd jest zdatny do jazdy z uwzględnieniem panujących warunków drogowych, przede wszystkim poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Pojazdu do warunków drogowych nie może zostać zagwarantowana, Pojazd nie powinien zostać użyty. Zdiagnozowane uszkodzenia winny zostać zgłoszone do Scootrent przez aplikację mobilną, mailowo na adres: wroclaw@scootrent.pl lub telefonicznie (tel. +48 500396000) przed rozpoczęciem jazdy. Za wyjątkiem uszkodzeń, które zostały już zgłoszone do Scootrent. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia jakiejkolwiek usterki Pojazdu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Partnera lub Scootrent i zaparkowania Pojazdu w najbliższym dozwolonym miejscu. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego Pojazdu może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające. Klienci nie mogą przeprowadzać napraw lub modyfikacji Pojazdu oraz nie mają uprawnienia do dostępu do urządzeń i baterii zamontowanych w Pojeździe. Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów znajdujących się w Systemie Scootrent, które wynikły z korzystania z Usług w ramach Konta Użytkownika w zakresie, w jakim przekraczają one uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania. W przypadku, gdy Partner zgłosi konieczność przeprowadzenia Napraw, a wniosek o tego rodzaju Naprawy zostanie zweryfikowany przez Scootrent na podstawie uzasadnionych przesłanek, Scootrent zastrzega sobie prawo do zrealizowania płatności z tytułu uzasadnionych kosztów tego rodzaju Napraw w imieniu Partnera, wykorzystując metodę płatności wskazaną przez Użytkownika. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy w celu kontaktu ze Scootrent. Na prośbę Scootrent Klient winien podać dokładną lokalizację wypożyczonego Pojazdu w każdym momencie, aby umożliwić inspekcję Pojazdu. Klienci znajdujący się poza Obszarem świadczenia usług mogą wykorzystywać Pojazd, Zwrot pojazdu poza strefą jest możliwy w odległości do 10 000 m (10 km). Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą jest określona w załączniku nr 1 do Regulaminu. Pojazd może być wypożyczony maksymalnie do 72h. Po przekroczeniu 72h, przejazd jest automatycznie kończony, a na Użytkownika nakładana jest opłata dodatkowa, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych. Rezerwacja Klienci mają prawo rezerwować dostępne Pojazdy. Opcja ta dostępna jest w Aplikacji mobilnej. Rezerwacja jest aktualna przez 15 minut. Jeśli pojazd nie zostanie wypożyczony (tj. nie zostanie zawarta Indywidualna umowa wypożyczenia) w ciągu 15 minut, rezerwacja jest anulowana, a Pojazd będzie ponownie dostępny do użytku innych Klientów. Klienci mogą anulować rezerwację w ciągu 15 minut poprzez Aplikację mobilną bez ponoszenia dodatkowych opłat. Klient może przedłużyć rezerwację w postaci płatnej pauzy, tj. przypisania pojazdu do swojego konta, bez faktycznego uruchomienia pojazdu. Opłata za płatną pauzę naliczana jest zgodnie z cennikiem. Następna rezerwacja w ciągu jednej godziny (liczonej od zakończenia przejazdu) jest bezpłatna. Kolejna rezerwacja dokonana w czasie krótszym niż godzina jest rozliczana wg cennika postoju. Parking Klient jest zobowiązany do parkowania Pojazdu w sposób poprawny: w przypadku roweru poprzez zablokowanie zamka na tylnym kole oraz odstawienie roweru do publicznie dostępnego stojaka w przypadku hulajnogi poprzez zaparkowanie pojazdu w pozycji pionowej, opartego na stopce. Klient parkując pojazd zobowiązany jest do parkowania pojazdów zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego. Parkowanie Pojazdu możliwe jest tylko na parkingu publicznym (w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych płatną strefą parkowania, tj. znakiem D-44 „Strefa parkowania”) oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone. Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garażach, miejscach parkingowych przy supermarketach lub innych miejscach parkingowych specjalnego użytku) jest niedozwolone. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z poniższym Regulaminem oraz przepisami prawa, Klient może ponosić odpowiedzialność prawną stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku pozostawienia/zaparkowania Pojazdu w miejscu niedozwolonym i/lub nałożenia przez organy porządkowe kar i opłat z tym związanych, Scootrent będzie dochodzić należności z tego tytułu od Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zwrot Klient jest zobowiązany do zwrócenia Pojazdu w sposób poprawny. Zwrot Pojazdu jest uważany za poprawny, jeśli: Pojazd został pozostawiony zgodnie z przepisami Kodeksu Pojazd został zaparkowany w miejscu dostępnym w Obszarze Drogowego, świadczenia usług wyznaczonym przez Scootrent, W przypadku rowerów: Zamek na tylnym kole roweru został zablokowany Rower został zaparkowany w publicznie dostępnym stojaku w wyznaczonej strefie parkowania oznaczonej w aplikacji literą „P”. W przypadku hulajnóg: Pojazd został zaparkowany w pozycji pionowej, oparty na stopce. Pojazd został pozostawiony w strefie Pojazd nie blokuje i nie utrudnia prawidłowego korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby trzecie aplikacja potwierdziła poprawne zakończenie najmu po kliknięciu w przycisk „Zakończ” Zasięg sieci komórkowej jest dostępny na obszarze, gdzie pojazd został zwrócony pojazd został fizycznie wyłączony w sytuacjach wskazanych w aplikacji może być wymagane wykonanie zdjęcia pojazdu i okolicy pozostawienia pojazdu. Przedmioty należące do Partnera oraz znajdujące się w Pojeździe nie mogą zostać usunięte bądź wyrzucone przez Klienta podczas trwania i po zakończeniu wypożyczenia. Klient winien upewnić się, że po zwrocie Pojazd jest fizycznie dostępny dla innych zarejestrowanych Klientów Systemu Scootrent (tj. nie jest zamknięty za ogrodzeniem, szlabanem, itd.) oraz nie został pozostawiony w miejscach z ograniczoną możliwością korzystania z systemu Scootrent np. parkingi podziemne. Po wybraniu opcji Zakończenia wypożyczenia w Aplikacji mobilnej oraz gdy Pojazd został zwrócony zgodnie z powyżej opisanymi zasadami Indywidualna umowa o wypożyczenie pomiędzy stronami jest zakończona. Czas trwania wypożyczenia Czas użytkowania Pojazdu przez Klienta jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonego Pojazdu. Po uruchomieniu Pojazdu w Aplikacji mobilnej Klient może otrzymać darmowe minuty, na przygotowanie się do podróży. Ilość darmowych minut może różnić się zależnie od danego miasta i dostępna jest w cenniku dostępnym na stronie www.scootrent.pl. Dopóki bateria Pojazdu posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy, Klient może używać lub zaprzestać korzystanie z Pojazdu. Gdy bateria Pojazdu zostanie wyczerpana, Klient winien zwrócić Pojazd zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Pojazdu i w Aplikacji mobilnej. Zależnie od rodzaju Pojazdu sygnały oznaczające wyczerpaną baterie mogą być równocześnie wyświetlane na prędkościomierzu jako ikony od wskaźnika poziomu naładowania. Aplikacja mobilna wyświetla poziom naładowania baterii w procentach lub pozostałych do przejechania kilometrach (odległości). Zarówno Partner, jak i Scootrent nie wymienia ani nie ładuje baterii podczas trwania Indywidualnej umowy o wypożyczenie. Klient nie jest także upoważniony do fizycznego dostępu, wymiany lub ładowania baterii. Formy płatności i opłaty W przypadku, gdy Klient podłącza do systemu pośredniczącego w płatnościach swoją kartę płatniczą. Za każdą z Indywidualnych umów wypożyczenia pobierana jest opłata bezpośrednio z karty. Klient może dokonywać płatności rekurencyjnych (recurring) oraz na podstawie płatności typu One Click (opisanej w systemie płatności w aplikacji). Dostępne metody płatności to: zlecenie obciążenia karty płatniczej, z której środki będą pobierane automatycznie doładowanie kontą poprzez dostępne kanały pre-paid, Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się, aby Scootrent obciążył instrument płatniczy (np. kartę kredytową), które wskazane zostało przez niego w Aplikacji mobilnej w trakcie procesu rejestracji. Klient wyraża zgodę na obciążenie kart płatniczych za opłaty wynikające z opłat dodatkowych, w przypadku winy Klienta. 6. Akceptując powyższe Klient potwierdza również poprawność wprowadzonych w Aplikacji mobilnej danych. Scootrent nie przetwarza żadnych danych związanych z realizacją płatności, oprócz numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność. Opłata za korzystanie z Pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę lub za określony czas wypożyczenia. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zawarcia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, do czasu prawidłowego zwrotu Pojazdu i potwierdzenia zwrotu (zakończenia wypożyczenia) w Systemie Scootrent. Klient związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili dokonania rezerwacji Pojazdu, udostępniony w serwisie www.scootrent.pl. Po zakończeniu wypożyczenia Pojazdu Klient otrzymuje informację o naliczonych opłatach za korzystanie z Pojazdu. Klient może poprzez kontakt mailowy pod adresem wroclaw@scootrent.pl zawnioskować o ponowne przesłanie wystawionej wcześniej faktury. W przypadku istnienia zaległości w opłatach możliwość dokonywania rezerwacji i wypożyczenia Pojazdów zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. Scootrent, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie karty w jego imieniu (recurring), ma możliwość obciążenia karty w przypadku, gdy kwota wynikająca z Indywidualnej Umowy o wypożyczenie Pojazdu przekroczyła wartość środków zgromadzonych na Rachunku przedpłaconym, w przypadku jego posiadania. Scootrent, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie karty w jego imieniu (recurring), ma możliwość obciążenia karty w przypadku naliczenia opłat określonych w Cenniku, wynikających z naruszenia zapisów Regulaminu. Potrącenie dokonywane jest po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika o potrąceniu. W razie zaistnienia ujemnego stanu konta Klienta w wyniku jego niedostatecznego zasilenia i realizacji Indywidualnej umowy o wypożyczeniu Pojazdu, Klient będzie zobligowany do uregulowania zapłaty na rzecz Partnera zgodnie z postanowieniami Cennika. Scootrent umożliwia Klientom płacenie za usługi oferowane w ramach Systemu Scootrent za pomocą Aplikacji mobilnej. Ubezpieczenie Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta. Warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostarczonymi przez Ubezpieczyciela. Reklamacje Klient może zgłosić reklamację dot. Umowy lub Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu do Partnera lub Scootrent w terminie 14 dni od wykonania usługi. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać w formie, która umożliwia Scootrent lub Partnerowi zapoznanie się z jej treścią. W celu usprawnienia komunikacji wskazuje się kontakt na adres adres e-mail: wroclaw@scootrent.pl Reklamacja, w celu jej prawidłowego rozpatrzenia, powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przyśpieszenia kontaktu, datę i godzinę przejazdu, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Scootrent lub Partner zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje, które nie zawierają danych, pozwalających na identyfikację Klienta, Scootrent lub Partner pozostawi bez rozpatrzenia Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Scootrent lub Partnera. W przypadku uznania reklamacji, poniesiony koszt w części związanej z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony reklamującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od Scootrent, reklamacja zostanie rozpatrzona z poszanowaniem słusznych interesów obu stron. W przypadku braku porozumienia, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim, który mieści się w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Procedura zgłaszania szkód Zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest zgłosić szkodę dotyczącą wypożyczonego bądź mającego być wypożyczonym Pojazdu. Zgłoszenie powinno się odbyć nie później niż 24 godziny od zaistniałej sytuacji. Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez zgłoszenie: telefoniczne +48 500396000, mailowo wroclaw@scootrent.pl lub poprzez aplikację mobilną. Scootrent rekomenduje zgłoszenie poprzez aplikację mobilną jako najprostsze i najszybsze. Zgłoszenie szkody, w celu jej prawidłowego przeanalizowania, powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu przyśpieszenia kontaktu, miejsce, datę i godzinę, zwięzły opis zdarzenia z informacją o tym w jaki sposób doszło do powstania szkody zdjęcie dokonanych/zaistniałych uszkodzeń, numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem zgłoszenia Scootrent lub Partner zwróci się z prośbą do składającego zgłoszenie o jego uzupełnienie we wskazanym zakresie. Zgłoszenie Szkody nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Scootrent lub Partnera. W przypadku uznania zgłoszenia na rzecz Klienta, poniesiony koszt w związku z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odstąpienie od Umowy i Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Scootrent na podstawie przepisów prawa – bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Klient może odstąpić od Umowy m.in. poprzez: przesłanie do Scootrent na adres e-mail: wroclaw@scootrent.pl; oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej, przesłanie do Scootrent na adres pocztowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Postanowienia dwóch poprzednich tiretów Regulaminu stosuje się odpowiednio do Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu zawieranych przez Klienta z Scootrent. Przed uruchomieniem Pojazdu (rozumianym jako chwilą rozpoczęcia świadczenia przez Scootrent usługi wynikającej z Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji, że po spełnieniu świadczenia przez Scootrent utraci prawo odstąpienia od Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu. W przypadku odstąpienia od Umowy albo Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Scootrent oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualną ważność zrealizowanych przez Strony Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni, od momentu wysłania informacji o chęci rozwiązaniu Umowy na adres email: wroclaw@scootrent.pl Jeżeli Klient posiada niewykorzystane środki na Rachunku przedpłaconym, nie podlegają one zwrotowi i powinny być wykorzystane w usłudze Scootrent przed rozwiązaniem Umowy. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Scootrent do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Scootrent usługi. Usunięcie konta uniemożliwia ponowne założenie go na ten sam adres e-mail, wobec czego adres ten będzie przechowywany w formie zaszyfrowanej. Postanowienia końcowe Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Pojazdu (zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu) są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego. Scootrent zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem. W razie zaistnienia jednej z ww. okoliczności, Umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, Scootrent jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana z 14-dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.scootrent.pl. Postanowienia o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej Scootrent www.scootrent.pl w zakładce Polityka Prywatności.